ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

Želim prekiniti ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Kako pa? Se mi to sploh splača?

- KOLOBARJENJE (ang. churning) je, ko zastopniške mreže skušajo prepričati svoje stranke, da prekinejo obstoječo zavarovalno polico in potem predlagajo sklenitev druge.

Namen tega ravnanja je, da zastopnik dobi plačilo provizije iz ene police, ko pa to plačilo preneha, pa predlaga sklenitev druge police s ponovnim motivom po proviziji;

Kako je sestavljena zavarovalna premija?

Zavarovalna premija je cena zavarovanja;

Pri življenjskih zavarovanjih (z rizikom doživetja) se zavarovalna premija deli na:

- del premije za nevarnost (riziko);

- varčevalni del premije;

- stroškovni del premije (provizija in administrativni stroški).

- Zavarovalec plača bruto premijo (kosmata premija), ki se deli na neto premijo (čista premija, funkcionalna premija) in režijski dodatek (obratovalni dodatek ali vračunani stroški).

Življenjsko zavarovanje NI Varčevanje!

Kaj je potrebno vedeti ob morebitnih spremembah ali prekinitvi zavarovalne pogodbe?

 • V zavarovalni pogodbi mora biti določen način in časovni okvir odpovedi;
 • V primeru predčasne prekinitve pred 10 leti -plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov 8,5 %;
 • V prvih letih trajanja zavarovalne pogodbe, je v stroških vračunana tudi provizija za zastopnika;
 • Kakšna bo odkupna vrednost?
 • Če naslednji dan ugotovitve, da zavarovanja, ki ste ga sklenili, ne potrebujete, lahko odstopite od pogodbe;
 • V zavarovalni pogodbi je določen način in časovni okvir odpovedi/odstopa od pogodbe;
 • V primeru življenjskega zavarovanja je ta rok od 14 do 30 dni.

Napačna pričakovanja potrošnika

 • Življenjsko zavarovanje ni varčevanje;
 • Osnova življenjskega zavarovanja je zavarovanje v primeru smrti.
 • Invalidnost, nezgoda so dodatna zavarovalna kritja zavarovalne pogodbe
 • Zavarovalna pogodba lahko vsebuje tudi varčevalni element;
 • Pričakovanje zaslužka v primeru doživetja;
 • Predčasna prekinitev (stroški + davek).

Prekinitev, ali se sploh splača?

 • Prekinitev - presoja za vsak primer posebej;
 • Predvsem, ob seznanitvi vseh dejstev, je to odločitev vsakega posameznika;
 • V primeru če se znajdemo v položaju, ko nam zavarovalna premija predstavlja breme se lahko odločimo za kapitalizacijo zavarovalne police ali odkup police, mirovanje (ki je časovno omejeno), predujem, delni dvig ;
 • V skladu z zavarovalnico in splošnimi pogoji posamezne zavarovalne pogodbe, se lahko vedno dogovorimo za rešitev, ki je za nas najoptimalnejša;
 • Prekinitev se praviloma ne splača.

522. člen ZZavar-1, (med drugim tudi o)

 • firmi, pravnoorganizacijski obliki, sedežu in naslovu zavarovalnice in podružnice, prek katere se sklepa zavarovalna pogodba;
 • splošnih zavarovalnih pogojih, ki veljajo za zavarovalno razmerje;
 • načinu obravnavanja pritožb, vključno z obstojem organa za reševanje pritožb;
 • o višini premije, pri čemer je zavarovalna premija razčlenjena na zavarovalno premijo za posamezne nevarnosti, če zavarovalno razmerje krije nevarnosti iz več zavarovalnih vrst, in o višini prispevkov, davkov in drugih stroških, ki se zaračunavajo poleg premije, in o skupnem znesku plačil;
 • pogojih za vzpostavitev mirovanja;
 • tabeli odkupnih vrednosti;
 • ….

Koristne informacije

 • Potrošniki se v primeru težav z zavarovalno pogodbo obrnejo najprej na zavarovalnico ali njihovo pritožbeno komisijo. Vsaka zavarovalnica mora imeti vzpostavljeno shemo izvensodnega reševanja sporov, pravila pritožbenega postopka pa mora imeti javno dostopna.
 • Ob nezadovoljstvu z odločitvijo pritožbene komisije se lahko obrnete na izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana  (http://www.zav-zdruzenje.si/usmeritve-in-priporocila-zavarovancem/), ki sicer ne more izdati zavezujoče odločbe, pomaga pa doseči sporazum, ki spor razrešuje.
 • Lahko se obrnete tudi na Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu pri Slovenskem zavarovalnem združenju, ki odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, do katerih pride zaradi neupoštevanja zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev. Varuh ne obravnava sporov, ki bi glede na svoj pravni značaj in vsebino sodili v pristojnost sodišča.

 

RENTE

RENTE

A.) IZPLAČEVANJE RENT OD 65 LETA DALJE (računamo doživetje 85 let) + tveganje preživetja najstarejši

B.) »Vplačevanje« rente od 25 leta do 65 leta 

KAJ VPLIVA NA A. in B. ? OGROMNO NEJASNOSTI ! Mnogo vprašanj !

1.) Kakšne bodo rente ?

2.) Kako lahko dvignemo denar ?

3.) Koliko davkov bomo plačali ?

4.) Kako je z dedovanjem ?

5.) Kako varni so prihranki ?

6.) Zakaj smo vključeni v PDPZ ?

7.) Izplačila RENT – kaj o tem mislijo izvajalci ? (se znajdejo po svoje...izplačila rent trenutno ne ureja noben zakon ?? PRVERI !)

8.) RENTNE TABLICE (mortalitetne tablice kot osnova aktuarskih tablic in izračunov...): UNISEX ali ločeno za M in Ž

9.) Negotovost glede izračunavanja rent traja že 10 let...

10.) PN in RENTE: v PN, ki ga vsak varčevalec/zavarovanec prejme ob vstopu v PDPZ mora biti določen postopek izračuna pokojninske rente, na podlagi česar lahko vsak varčevalec/zavarovanec pridobi GLAVNE INFORMACIJE o pokojninski renti...

11.) KAKO DO RENTE: izpolnjeni pogoji za črpanje pravic do DODATNE POKOJNINE – zahtevamo ODKUP VREDNOSTI, s čimer KUPIMO RENTO  !

12.) VIŠINA RENTE: izračuna AKTUAR glede na ODKUPNO VREDNOST, OBRESTNO MERO in TABLICE UMRLJIVOSTI

Pokojninska družba pri ugotavljanju obveznosti za rentna oziroma doživljenjska pokojninska zavarovanja upošteva verjetnost preživetja najmanj v višini, kot to določajo:

1. nemške rentne tablice smrtnosti DAV 1994R iz leta 1994 za pogodbe z začetkom zavarovanja pred 1. 10. 2016;

2. slovenske rentne tablice smrtnosti SIA65 iz leta 2010, ki so priloga in sestavni del tega sklepa, za pogodbe z začetkom zavarovanja od vključno 1. 10. 2016.«

13.) STROŠKI IZPLAČEVANJA RENTE: so največkrat SKRITI V RENTI. Zavarovalnice posebej NE NAVAJAJO VIŠINE STROŠKOV – ELEMENT KONKURENČNOSTI ??!

14.) DAVKI PRI IZPLAČILU RENTE: ob izplačilu moramo poznati VIŠINO RENTE in pogoje ob katerih se lahko spreminja. Znesek se zmanjš za AKONTACIJO DOHODNINE...

15.) OBDOBJE MED IZPLAČEVANJEM RENTE : sredstva se obrestuejo po OBRESTNI MERI, ki je ENAKA tisti med vplačevanjem obrokov (anuitet) za izplačevanje RENTE

16.) MOŽNA PRESENEČENJA: »sklepalni stroški« ob zaključku vplačil obrokov (anuitet) in prehodu na izplačevanje rente

17.) MOŽNA PRESENEČENJA: življenjska zavarovanja iz PDPZ NISO »klasična« življenjska zavarovanja KAJ PA SO ??!

18.) KATERO RENTO IZBRATI OZIROMA KAKO SI JO IZPLAČATI:  KLASIČNAdosmrtna renta (NI dedovanja), dosmrtna renta t ZAJAMČENO DOBO izplačevanja (JE dedovanje), odložena doba izplačevanja RENTE, rente z garancijo

ZAVAROVALNICE PRI NAS NIMAJO IZKUŠENJ Z IZPLAČEVANJEM RENT !!?

 

VRSTE RENTE

1.) DOŽIVLJENJSKA RENTA

1a) NEPOSREDNA (TAKOŠNJA) DOŽIVLJENJSKA RENTA

1b) ODLOŽENA DOŽIVLJENJSKA RENTA  (k=število let odloženosti rente)

2.) ZAČASNA RENTA

2a) NEPOSREDNA (TAKOŠNJA) ZAČASNA RENTA

2b) ODLOŽENA ZAČASNA RENTA  (k = število let odloženosti rente, n= št. let prejemanja rente)

PAZI:

Tako DOŽIVLJENJSKE kot ZAČASNE rente se lahko izplačujejo kot:

- letna renta, ali kar je pogosteje

- podletna renta (m  = število obdobij izplačil rente v obdobju enega leta, za mesečno rento je m = 12)